logo

Autokomisy.pl - Komisy samochodowe z całej Polski

Rejestracja pojazdu uprzednio zarejestrowanego w Polsce.

Dokumenty wymagane przy rejestracji pojazdu uprzednio rejestrowanego na terenie Polski:
- dowód własności pojazdu
- dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym
- tablice rejestracyjne
- karta pojazdu
- jeśli pojazd był wycowany czasowo z ruchu, dokument potwierdzający taki stan

 

Czasowa Rejestracja pojazdu

Czasowej rejestracji dokonuje się:

1) z urzędu - w razie konieczności sprawdzenia lub uzupełnienia dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu,

2) na wniosek właściciela pojazdu - w celu umożliwienia:

a) wywozu pojazdu za granicę,

b) przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania homologacyjnego, badania technicznego lub naprawy.

3. Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nie przekraczający 30 dni. Osoba ubiegająca się o rejestrację pojazdu może ubiegać się o jednorazowe przedłużenie terminu czasowej rejestracji pojazdu o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.

4. Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tymczasowe tablice rejestracyjne zwraca się do organu, który je wydał

 

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wymagane dokumenty do rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy:
- dowód własności pojazdu
- dokument, który potwierdza powierzenie pojazdu
- dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą
- dowód odprawy celenej (dotyczy sprowadzeń spoza UE)
- potwierdzenie opłaty akcyzy lub potwierdzenie zwolnienia z obowiązku opłaty
- zaświadczenie potwierdzające obowiązek uiszczenia podatków lub potweirdzenie zwolnienia z obowiązku opłaty
- tłumaczenie wszystkich dokumentów sporządzonych w języku obcym przez tłumacza przysięgłego
- wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwlaniającej z obowiazku posiadania homologacji
- dowód wpłaty w wysokości 500 zł
- tablice rejestracyjne lub stosowne oświadczenie
- zaświadczenie o aktualnym badaniu technicznym pojazdu (dotyczy pojazdów UE)

   

Rejestracja pojazdu nowego kupionego w Polsce.

Wymagane dokumenty do rejestracji pojazdu nowego zakupionego w Polsce:
- dowód własności pojazdu
- wyciąg ze świadectwa homologacji
- odpis decyzji zwalniajacej pojazd z homologacji
- karta pojazdu wydana przez producenta lub importera
- dowód wpłaty w wysokości 500 zł na rachunek NFOŚ i GW BGK

 

Jak zarejestrowac samochód?

Jak zarejestrowac samochód?

   

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2